• SKTOL ry
  • sktol@sktol.org

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen käännöstoimistojen liitto ry, ruotsiksi Förbundet för översättningsbyråerna i Finland r.f.ja epävirallisesti englanniksi Association of Finnish Translation Companies, ranskaksi Association finlandaise des agences de traduction,saksaksi Verband Finnischer Übersetzungsbüros ja italiaksi Associazione Finlandese delle Imprese di Traduzione, lyhennettynä SKTOL kaikilla kielillä ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kääntämisen ja tulkkauksen alalla toimivien toimistojen yleisiä ja yhtei­siä käännöstoiminnan harjoittamiseen liittyviä etuja, edistää alan julkisuutta ja näkyvyyttä sekä välistä yhteis­työtä ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä, tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään käännöstoiminnan harjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia alaa koskevia selvityksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-         antaa lausuntoja jäsenille käännöstoimintaan liittyvissä asioissa

-         harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa jäsentensä hyväksi

-         osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja tapahtumiin, joihin hallitus

  valtuuttaa yhdistyksen edustajan/edustajat.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

-         järjestää maksullisia kursseja ja seminaareja

-         ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-         omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Hallitus hyväksyy hakemuksen perusteella yhdistyksen jäseneksi Suomessa toimivan rekisteröidyn yrityksen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja eettiset ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä ja joka on harjoittanut käännöstoimintaa vähintään kahden vuoden ajan keskeisenä osana liiketoimintaansa ja jonka vuotuinen käännöstoiminnan liikevaihto on vähintään 100 000 euroa.

Hallitus tutkii jäsenhakemuksen ja äänestää jäseneksi ottamisesta. Hakijalle ilmoitetaan hylkäyksen syy, ja se voi hakea jäsenyyttä uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hylkäämisestä. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa suorittaa tarkastuksen jäseneksi haluavan toimistossa. Hallitus tarkkailee jäsentoimistojen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on liittyessään antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3–5 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta niin, että osa vaihtuu joka vuosi. Puheen­johtajan toimikausi on kaksi vuotta ja niitä voi olla korkeintaan kaksi peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaanrahaston­hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan hallituksesta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeis­tään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeis­tään kaksi viikkoa ennen kevät­kokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrää­mänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämi­sestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen esityslista

5.     esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen esityslista

5.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6.     valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7.     valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8.     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutta­mi­sesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.